Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A COOKIES
INTERNETOVÉHO OBCHODU
DESPORTIVO.CZ
https://desportivo.cz/

I. Obecné informace

Tento dokument určuje pravidla ochrany osobních údajů v Internetovém obchodě https://desportivo.cz/ (dále pouze jako „Internetový obchod”). Správcem osobních údajů v Internetovém obchodě je

Desportivo Sp. z o.o.
ul. Harasymowicza 8A
33-103 Tarnów
Polska (Poland)
NIP: 8733280169
REGON: 389258139
KRS: 0000906743

zapsané v Polském obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem pro Krakov-Śródmieście v Krakově, XII. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku.

obchod@desportivo.cz

II. Osobní údaje

1. Osobní údaje shromažďované Správcem jsou zpracovávány na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako GDPR), aktuální zákon o ochraně osobních údajů a zákon ze dne 18. července 2002 roku o poskytování elektronických služeb (Sb. 2002 č. 144 pozn. 1204 ve znění pozdějších předpisů.

2. Osobní údaje to jsou informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („osoby, které se týkají“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména na základě identifikátoru, jako je jméno a příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje, internetový identifikátor nebo na základě jednoho či více konkrétních fyzických, fyziologických, genetických, psychických faktorů, ekonomické, kulturní nebo sociální identity fyzické osoby.

3. Správce shromažďuje informace poskytnuté dobrovolně přes Zákazníky Internetového obchodu. Poskytnutí označených osobních údajů je ovšem podmínka pro uskutečnění objednávky nebo přihlášení k odběru newsletteru. Pokud zákazník neposkytne osobní údaje, nebude si v obchodě moct objednat zboží nebo se přihlásit k odběru newsletteru. V rámci Internetového obchodu jsou shromažďovány následující osobní údaje zákazníků:
• za účelem objednání: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa, v případě nákupu na firmu navíc: název firmy, DIČ a adresa;
• za účelem založení zákaznického účtu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa, v případě nákupu na firmu navíc: název firmy, DIČ a adresa;
• za účelem odběru newsletteru: pohlaví a e-mailová adresa

4. Správce mimo jiné zpracovává osobní údaje dobrovolně poskytnuté osobou, které se týkají, prostřednictvím elektronické pošty a zpracovává je za účelem korespondence s touto osobou v rozsahu vyplývajícím z této korespondence.

5. Správce mimo jiné může ukládat informace o parametrech připojení, jako jsou IP adresy, pro technické účely související se správou serveru a pro shromažďování obecných, statistických, demografických informací (např. o regionu, ze kterého je připojení realizováno), jakožto i pro bezpečnostní účely.

6. Správce vynakládá zvláštní úsilí kvůli ochraně soukromí a informací, které mu byly poskytnuty a týkají se Zákazníků Internetového obchodu. Správce vhodně zvoleným způsobem vybírá a uplatňuje vhodná technická opatření, včetně opatření programového a organizačního charakteru, zajišťující ochranu zpracovávaných údajů, zejména chrání údaje před neoprávněným zveřejněním, prozrazením, ztrátou a zničením, neoprávněnou úpravou, jakožto i před jejich zpracováním v rozporu s platnými právními předpisy.

7. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami čl. 5 (GDPR). Osobní údaje budou:
a) zpracovávány zákonně, korektně a ve srozumitelný způsob pro osobu, které se týkají ("Zákonnost, korektnost a transparentnost");
b) shromažďovány pro konkrétní, explicitní a legitimní účely a nejsou dále zpracovávány způsobem, který je v rozporu s těmito účely; další zpracovávání pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely není uznáváno v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR za nesoulad s původními účely ("účelové omezení");
c) přiměřené, relevantní a omezené na to, co je nezbytné ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány („minimalizace údajů“);
d) správné a v případě potřeby aktualizované („správnost“);
e) uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci osoby, které se údaje týkají, po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které jsou údaje zpracovávány; osobní údaje mohou být uchovávány po delší dobu, pokud jsou zpracovávány výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, za předpokladu, že budou provedena vhodná technická a organizační opatření požadovaná tímto nařízením k ochraně práv a svobody osob, kterých se týkají („omezení přechovávání“);
f) zpracovávány způsobem, který zajišťuje přiměřené zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, vhodnými technickými nebo organizačními opatřeními („integrita a důvěrnost“).

8. V rámci používání nástrojů, Správcem Internetového obchodu, podporujících jeho aktuální provoz, poskytovaných např. společností Google, mohou být Osobní údaje Zákazníka předány do země mimo Evropský hospodářský prostor, zejména do Spojených států amerických (USA) nebo do jiné země, kde s ním spolupracující subjekt spravuje nástroje pro zpracování Osobních údajů ve spolupráci se Správcem.

III.Právní základ

1. Základem pro zpracování osobních údajů Zákazníka je:
• čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR v případě provedení úkonu před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka (tedy za účelem vytvoření individuálního účtu);
• čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR v případě poskytování služeb, které nevyžadují individuální účet, tedy procházení webových stránek Internetového obchodu a za účelem kontaktu v souvislosti s využitím kontaktního formuláře nebo e-mailu;
• čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR v případě uzavření a plnění kupní smlouvy;
• čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR v případě vedení statistik o využívání jednotlivých funkcionalit Internetového obchodu, usnadnění používání Internetového obchodu a zajištění IT bezpečnosti Internetového obchodu;
• čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR v případě zjišťování, šetření a vymáhání pohledávek a obrany proti pohledávkám v soudním řízení a proti jiným donucovacím orgánům;
• čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) GDPR v případě projednávání stížností, reklamací a žádostí a odpovídání na požadavky zákazníků;
• čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v případě souhlasu se zasíláním newsletteru.

2. Po vyjádření samostatného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR mohou být údaje zpracovávány také za účelem zasílání obchodních informací elektronickými prostředky nebo telefonování pro účely přímého marketingu – v souvislosti s čl. 10 odst. 2 Sb. ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb nebo čl. 172 Sb. 1 ze dne 16. července 2004 – Zákon o telekomunikacích.

3. Osobní údaje budou zpracovávány také automatizovaným způsobem formou profilování, pokud s tím uživatel souhlasí podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Důsledkem profilování bude přiřazení profilu dané osobě za účelem rozhodování týkajících se jejich rozhodnutí nebo analýzy či předvídání preferencí, chování a postojů.

4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění smlouvy, provádění marketingových aktivit a poskytování dalších služeb klientům. Osobní údaje budou odstraněny v následujících případech:
• pokud osoba, které se týkají, požádá o jejich odstranění nebo odvolá souhlas;
• pokud osoba, které se týkají, nepodnikne žádné kroky po dobu delší než 5 let (neaktivní kontakt);
• po obdržení informace, že přechovávány údaje jsou neaktuální, nepravdivá nebo nepřesná.
Některé údaje, včetně e-mailové adresy, jména a příjmení, mohou být uchovávány po dobu promlčení nároků pro účely evidence, zvažování stížností a nároků souvisejících se smlouvou. Údaje týkající se objednávek budou uchovávány po dobu 5 let od konce kalendářního roku, ve kterém uplynula lhůta pro zaplacení daně. Údaje týkající se nepřihlášených uživatelů Internetového obchodu jsou uchovávány po dobu odpovídající životními cyklu cookies nacházejících se na zařízeních nebo do doby, než je uživatel na zařízení uživatele smaže.

IV. Příjemci osobních údajů

1. Příjemci údajů Kupujícího mohou být subjekty realizující objednávku jménem prodávajícího a subjekty, jejichž úkolem je zákaznická podpora: zásilkové společnosti, účetní společnosti, dodavatelé zboží, poskytovatelé IT řešení, společnosti zpracovávající platby, banky, společnosti poskytující marketingové služby, poskytovatelé skladových služeb, poskytovatelé telekomunikačních služeb, advokátní kanceláře, pověřené státní orgány. Tyto subjekty mohou působit v Polsku nebo zemích Evropského hospodářského prostoru nebo mimo ně. Pokaždé, když jsou údaje předávány mimo Evropský hospodářský prostor, Správce uplatňuje vhodná ochranná opatření ve formě standardních ustanovení o ochraně údajů přijatých Evropskou komisí.

V. Vaše práva při ochraně osobních údajů

1. Vzhledem k dobrovolnosti poskytnutí osobních údajů máte právo na:
a) přístup k vašim osobním údajům (čl. 15 GDPR)
b) opravu svých osobních údajů (čl. 16 GDPR)
c) odstranění osobních údajů („právo být zapomenut” – čl. 17 GDPR)
d) omezení zpracování vašich osobních údajů (čl. 18 GDPR)
e) přenášení svých osobních údajů (čl. 20 GDPR)
f) vznesení námitky (čl. 21 GDPR)

2. Pokud zjistíte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení ustanovení GDPR, máte právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním údajů nemá vliv na zákonnost zpracování údajů učiněnou Správcem na základě souhlasu před jeho odvoláním.

VI. Porušení ochrany osobních údajů

V případě porušení ochrany osobních údajů Správce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 72 hodin od zjištění porušení, nahlásí toto porušení dozorovému úřadu (předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů), ledaže je málo pravděpodobné, že by porušení mělo za následek riziko porušení práv nebo svobody fyzických osob. Správce přikládá vysvětlení důvodů prodlení k oznámení podanému dozorovému úřadu po 72 hodinách. Pokud porušení ochrany osobních údajů může mít za následek vysoké riziko porušení práv nebo svobod fyzických osob, Správce toto porušení bez zbytečného odkladu oznámí osobě, které se údaje týkají.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES

1. Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. (Právní základ čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

2. Při procházení webových stránek Internetového obchodu jsou využívány „cookies“, tedy drobné textové informace, které jsou ukládány na koncovém zařízení Zákazníka v souvislosti s používáním Internetového obchodu. Jejich použití je zaměřeno na správné fungování webových stránek Internetového obchodu.

3. "Cookies" používané Správcem jsou bezpečné pro zařízení Zákazníka. Zejména není možné, aby se tímto způsobem do zařízení Zákazníků dostaly viry nebo jiný nežádoucí software nebo škodlivý software. Tyto soubory umožňují identifikovat software používaný zákazníkem a individuálně přizpůsobit internetový obchod každému zákazníkovi. Cookies obvykle obsahují název domény, ze které pocházejí, dobu jejich uložení na zařízení a přiřazenou hodnotu.

4. Správce používá tři druhy „cookies”:
a) Cookies relační: jsou uchovávány v zařízení Zákazníka Internetového obchodu a zůstávají tam až do momentu ukončení relace daného prohlížeče. Uložené informace jsou poté trvale odstraněny z paměti zařízení zákazníka internetového obchodu. Mechanismus relačních cookies neumožňuje shromažďování jakýchkoli osobních údajů ani jakýchkoli důvěrných informací ze zařízení zákazníka v Internetovém obchodě.
b) Trvalé soubory cookies: jsou uloženy v zařízení Zákazníka Internetového obchodu a zůstávají zde, dokud nejsou smazány. Ukončením relace prohlížeče nebo vypnutím zařízení nedojde k jejich odstranění ze zařízení Zákazníka online obchodu. Mechanismus trvalých cookies neumožňuje shromažďování jakýchkoli osobních údajů ani jakýchkoli důvěrných informací ze Zákazníkova zařízení Internetového obchodu.
c) „Analytické“ cookies umožňují lépe porozumět interakci Zákazníka s ohledem na obsah Obchodu a lépe organizovat jeho rozvržení. „Analytické“ „cookies“ shromažďují informace o tom, jak Zákazník používá Obchod, typ stránky, ze které byl Zákazník přesměrován, a počet návštěv a čas návštěvy Zákazníka na webových stránkách Obchodu.
Tyto informace nezaznamenávají konkrétní osobní údaje Příjemce služby, ale používají se k vytváření statistik o používání Obchodu.

5. „Cookies” mohou být využívány reklamními sítěmi, zejména sítí Google, k zobrazování reklam přizpůsobených způsobu, jakým Zákazník využívá Internetový obchod. Za tímto účelem mohou být uchovávány informace o zákazníkově navigační cestě nebo době strávené na dané stránce.

6. Pokud jde o informace o preferencích zákazníka shromážděné reklamní síti Google, může zákazník prohlížet a upravovat informace vyplývající ze souborů „cookies” pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/.

7. Využíváme mimo jiné tyto služby:
a) Google Analytics, poskytovaný společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) za účelem analýzy návštěvnosti webových stránek. Na jeho základě získáváme statistiky, které ukazují, jak Vy a ostatní uživatelé používáte Webové stránky.
b) Google Ads, poskytovaný společností Google Ireland Ltd. | Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland za účelem optimalizace zobrazování reklam, remarketingu a popularizace webových stránek.
c) Facebook (správce cookies: Facebook Ireland Ltd. se sídlem v Irsku).
8. Za účelem:
a) rezignace na zobrazování personalizovaných reklam Google (Google Ads a další) na základě používání webových stránek, Uživatel může provést příslušné změny v nastavení reklamy pomocí nástroje dostupného na stránkách: https://adssettings.google.pl/authenticated a vymazat soubory cookies ve webovém prohlížeči,
b) rezignaci na zobrazování personalizovaných reklam na Facebooku na základě používání webové stránky, Uživatel může provést příslušné změny v nastavení reklamy pomocí pokynů uvedených na webové stránce: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/ a vymazat soubory cookies ve webovém prohlížeči,
c) blokování sběru dat analytickými nástroji Google (Analytics, Optimize a další) a Facebook, Uživatel může v nastavení svého prohlížeče zakázat přijímání cookies a dat webových stránek externích subjektů, smazat cookies ve webovém prohlížeči, používat doplňky, které blokují nástroje (např. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl) nebo používat webové stránky v prohlížeči bez ukládání informací do souborů cookies,

9. Zákazník může nezávisle a kdykoli změnit nastavení pro „cookies“, upřesnit podmínky jejich ukládání a získávání přístupu k zařízení Zákazníka prostřednictvím „cookies“. Změny nastavení uvedených v předchozí větě může Zákazník provést pomocí nastavení webového prohlížeče nebo pomocí konfigurace služby. Tato nastavení lze změnit zejména tak, aby byla zablokována automatická manipulace s „cookies“ v nastavení webového prohlížeče nebo aby bylo informováno o každém jejich umístění na zařízení Zákazníka. Podrobné informace o možnostech a způsobech nakládání s cookies jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče).

10. Chcete-li se dozvědět, jak spravovat soubory cookies, včetně toho, jak je zakázat ve vašem prohlížeči, můžete použít soubor nápovědy vašeho prohlížeče. Informace k tomuto tématu si můžete přečíst stisknutím klávesy F1 v prohlížeči. Relevantní tipy navíc najdete na následujících podstránkách v závislosti na prohlížeči, který používáte:
• Firefox
• Chrome
• Safari
• Internet Explorer / Microsoft Edge

11. Omezení používání „cookies“ může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách Internetového obchodu.
Správce si vyhrazuje právo změnit tyto zásady používání cookies.

 

01.01.2021 Seznam poskytovatelů služeb, které používáme k provozování Internetového obchodu.

SUBJEKT A ÚČEL

1. Blue Media S.A se sídlem v Sopotu (Zpracování platby);
2. Operator DPD s.r.o. se sídlem ve Varšavě (Zpracování objednávky);
3. Operator InPost a.s. se sídlem v Krakově (Realizace objednávky);
4. Google Inc. (Google Cloud, Google Analytics, Google Analytics 360, Fabric Software) se sídlem v USA (Měření návštěvnosti webových stránek, hlášení chyb aplikací, vytváření statistik);
5. Google Inc. se sídlem v USA (Definování profilů Zákazníků – Google AdSense a také Google Adwords);
6. Google Inc. se sídlem v USA (Analýza aktivity Zákazníků);
7. Google Ireland Ltd (Google Adwords, Double Click Manager,  Double Click Search, Remarketing Service, Firebase) se sídlem v Irsku (Měření efektivity reklamních kampaní, správa reklamních kampaní);
8. Facebook Ireland se sídlem v Irsku (Popularizace Internetového obchodu pomocí sociální sítě Facebook.com);
9. Instagram LLC. se sídlem v USA Popularizace Internetového obchodu pomocí sociální sítě Instagram.com);
10. Opineo s.r.o se sídlem ve Vroclavi (Prezentace a vyjadřování názorů na webových stránkách externích webových stránek);
11. Edrone s.r.o. se sídlem v Krakově (Automatizace marketingových aktivit v oblasti e-mailové komunikace, SMS, sociálních médiích).